Common and Scientific Names of Vitamins

विटामिनो के सामान्य तथा वैज्ञानिक नाम Common and Scientific Names of Vitamins वैज्ञानिक नाम साधारण नाम रेटिनॉल विटामिन ए थायमिन विटामिन B1 राइबोफ्लेविन विटामिन B2 पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 पाइरिडोक्सीन विटामिन B6 नियासिन या निकोटिनिक एसिड विटामिन बी 3 बायोटिन विटामिन बी 7 फोलिक एसिड विटामिन B9 कोबालमिन विटामिन बी 12 एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी …

Common and Scientific Names of Vitamins Read More »